Regulamin Festiwalu

Regulamin Festiwalu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy masowej „Juwenalia Poznań 2018”, zwaną dalej „Juwenaliami”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, jest Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersystet z siedzibą w Poznaniu, 61-823, ul. Piekary 22/23 m4, nr KRS 0000497548, NIP 7831709762, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Juwenalia odbywają się w dniach od 24 do 26 maja 2018 r. na terenie Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu przy ulicy Żelazka, zwanym dalej „terenem Juwenaliów”.
 3. Niniejszy Regulamin Imprezy Juwenalia Poznań 2018, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie przepisów Ustawy oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Juwenaliów, w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa (w tym z prawami i obowiązkami uczestników związanymi z nabyciem biletu wstępu na teren Juwenaliów), prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb czuwających nad przebiegiem Juwenaliów, zasadami korzystania urządzeń znajdujących się na terenie Juwenaliów,
 5. Regulamin skierowany jest do każdej osoby przebywającej na terenie Juwenaliów w trakcie jej trwania. Osoby przebywające na terenie Juwenaliów w trakcie ich trwania obowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami (pracowników, przedstawicieli mediów, służby medycznej, pracowników gastronomii, służb porządkowych i służb informacyjnych)
 6. Regulamin został wydany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Juwenaliów.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
 8. Osoby przebywające na terenie Juwenaliów w dalszej części Regulaminu zwane są „Uczestnikami”.
 9. Poprzez bilet należy rozumieć zgodę Organizatora na jednodniowe uczestnictwo w Juwenaliach. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Festiwalu.
 10. Poprzez karnet należy rozumieć zgodę Organizatora na pełne (trzydniowe) uczestnictwo w Juwenaliach.
 11. Poprzez dowód tożsamości należy rozumieć dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką lub szkolną, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby nim się posługującej.
 12. Poprzez „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” należy rozumieć osoby, legitymujące się identyfikatorem, powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników przebywających na terenie Juwenaliów. W szczególności w skład wyżej wymienionych służb wchodzą pracownicy agencji ochrony osób i mienia oraz osoby posiadające uprawnienia do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Juwenaliów.
 13. Służby porządkowe, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, legitymują się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. W przypadku studentów posiadających ważną legitymację studencką, wstęp na teren Juwenaliów jest darmowy, po uprzednim okazaniu przedmiotowej legitymacji.
 2. W przypadku braku posiadania legitymacji studenckiej, każdy uczestnik wyrażający wolę wzięcia udziału w Juwenaliach i wejścia na teren imprezy, zobowiązany jest do zakupu biletu lub karnetu oraz okazania dowodu tożsamości. W przypadku nabycia biletu lub karnetu w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest uprzednio wydrukować pobrany podczas zakupu plik (zawierający bilet lub karnet) i okazać wydruk przy wejściu na teren Juwenaliów właściwym służbom.
 3. Osoby niepełnoletnie mają prawo do uczestniczenia w Juwenaliach tylko w przypadku pozostawania w trakcie imprezy pod opieką osoby dorosłej.
 4. Bilety i karnety można zakupić drogą elektroniczną oraz w akredytowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. Lista punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.juwenalia.poznan.pl

 

SPRZEDAŻ KARNETÓW

 1. Każdy uczestnik posiadający Karnet, przy pierwszym wejściu na teren Juwenaliów, po jego okazaniu, otrzyma na trwałe opaskę identyfikującą (zapinaną na nadgarstku). Z jednej opaski może korzystać wyłącznie jeden Uczestnik, a w przypadku jej uszkodzenia traci ona ważność.
 2. W przypadku Karnetów wymienionych na opaskę identyfikującą, niezależnie od posiadania papierowej wersji zakupionego biletu, Uczestnik po opuszczeniu Terenu Juwenaliów traci prawo do następnego wejścia, jeżeli nie przedstawi opaski identyfikującej na nadgarstku.
 3. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski identyfikującej na terenie Juwenaliów, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściwych służb o zaistniałej okoliczności, które znajdują się w punkcie informacyjnym. W takim wypadku uszkodzona opaska identyfikująca zostanie wymieniona na nową i zapięta ponownie na nadgarstku Uczestnika.
 4. Wszyscy Uczestnicy Juwenaliów, w trakcie trwania imprezy, zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania biletu, karnetu, legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości na żądania Organizatora.
 5. Jeżeli Organizator stwierdzi u Uczestnika na terenie Juwenaliów brak wymaganej legitymacji, dowodu tożsamości, biletu lub opaski identyfikującej, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Juwenaliów przez Uczestnika.
 6. Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, bilet lub karnet uprawnieni są do przebywania na terenie Juwenaliów, z wyjątkiem strefy VIP oraz strefy BACKSTAGE.
 7. Organizator przypomina, że zgodnie z art. 133 §3 ustawy Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto takie bilety sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie z § 2 „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 8. Zakupiony bilet nie może być bez zgody Organizatora przedmiotem jakichkolwiek akcji reklamowych, promocyjnych lub wykorzystywany do innych celów komercyjnych.
 9. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 10. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Juwenalów bilet zachowuje swoją ważność.

WSTĘP NA TEREN JUWENALIÓW

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W JUWENALIACH

 1. Poza warunkami opisanymi w punktach poprzednich, Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Juwenaliów:
 1. a)   Osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydany przez właściwy Sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonani kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy (dodać definicję i zmienić)
 2. b)   Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych,
 3. c)   Osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 4. d) Osobom posiadającym broń, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, środki psychotropowe, inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Juwenaliów. O zasadność zakwalifikowania określonego materiału jako niebezpiecznego decydują Służby Porządkowe.
 5. e)   Osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym realne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 6. f)    Osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 7. g)   Osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 8. h)   Osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki.
 1. Powyższe uregulowania nie dotyczą produktów spożywczych i napojów alkoholowych nabytych przez Uczestników na terenie strefy gastronomicznej. Strefa gastronomiczna stanowi przestrzeń zamkniętą, wyłączoną z terenu Juwenaliów (imprezy masowej).
 2. Ponadto na teren Juwenaliów zabronione jest:
 1. a)   Wnoszenie kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 12mpix, z wyjątkiem osób posiadających wyraźną zgodę Organizatora na posiadanie tego typu sprzętu na teren Juwenaliów,
 2. b)   Instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych urządzeń, które mogą spowodować zagłuszenie przebiegu imprezy lub jej sprawne prowadzenie,
 3. c)   Transparentów, flag, emblematów, plakatów i innych materiałów w bezpośredni sposób nie związanych z Juwenaliami, w tym w szczególności materiałów komercyjnych niezwiązanych z Organizatorem. Nie dotyczy to osób posiadających wyraźną zgodę Organizatora na wniesienie tego typu przedmiotów.
 4. d) Siedzisk składanych i turystycznych,
 5. e)   Zwierząt.
 1. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których posiadania zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Osobom, którym odmówiono wejścia na teren Juwenaliów z powodów wskazanych przez niniejszy Regulamin lub osobom usuniętym z terenu Juwenaliów zgodnie z Regulaminem lub Ustawą, z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.
 3. Poza podmiotami upoważnionymi przez Organizatora, na terenie Juwenaliów oraz przed wejściem na teren od ulicy Ptasiej, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem, w tym działalności reklamowej i promocyjnej. Zabronione jest również prowadzenie na terenie Juwenaliów wszelkiego rodzaju zbiórek pieniędzy lub podpisów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, osoba łamiąca regulamin zostanie obciążona karą pieniężną w wysokości 15.000,00 zł.
 4. Zabronione jest w trakcie trwania Juwenaliów prezentowania jakichkolwiek haseł związanych z przemocą, haseł prowokujących, haseł nawołujących do zakłócenia porządku imprezy, haseł obraźliwych i dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE i HIGIENA

 1. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Juwenaliów, w związku z ciążącym na nim obowiązkiem ustawowym, powołuje na czas trwania imprezy wyróżniające się elementami ubioru służby porządkowe, służby informacyjne oraz służby pomocy medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wyżej wymienionych służb, pod rygorem przymusowego opuszczenia terenu Juwenaliów.
 2. Służby informacyjne oraz służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem sygnowanym logiem Juwenaliów, są uprawnione do:
 1. a)   Legitymowania tożsamości uczestników i sprawdzania ich uprawnień do przebywania na terenie Juwenaliów,
 2. b)   Przeglądania zawartości odzieży, bagaży i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wniesienie na teren Juwenaliów zostało zabronione na podstawie niniejszego regulaminu,
 3. c)   Wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publicznych, zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, zakłócającym swobodny przebieg Juwenaliów, a w przypadku nie podporządkowania się przedmiotowym poleceniom- wezwania ich do opuszczenia terenu Juwenaliów.
 4. d) Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późn. zm.). Czynności, o których mowa powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności i dóbr osobistych Uczestników,
 5. e)   Ujęcia Uczestnika w celu niezwłocznego przekazania Policji, jeżeli stwarza on bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, chronionego mienia, a także w przypadku posiadania zabronionych przez prawo środków odurzających i psychotropowych.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Juwenaliów członkowie służb porządkowych i służb informacyjnych mogą być wyposażeni m.in. w:
 1. a)   Wykrywacze metalu,
 2. b)   Wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
 3. c)   Inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej,
 1. Zabronione jest blokowanie przez Uczestników dróg ewakuacyjnych, wyjść, przejazdu do punktu medycznego, hydrantów i innych urządzeń niezbędnych dla przeprowadzenia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stwarzającej realne zagrożenia dla osób lub mienia na terenie Juwenaliów zobowiązany jest do:
 1. a)   Natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych, służb informacyjnych, służb medycznych,
 2. b)   Zastosowania się do wyżej wymienionych organów,
 3. c)   Skierowania się do wyjść ewakuacyjnych,
 4. d) Nieutrudniania przeprowadzania akcji ratowniczej właściwym służbom,

Polityka Organizatora względem osób niepełnosprawnych oraz asystentów osób niepełnosprawnych:

 1. Każdy Uczestnik imprezy jest osobą samodzielną, a stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w imprezie masowej.

  Osoba wymagająca wsparcia lub pomocy powinna zgłosić się do Punktu Informacyjnego, najbliższego wolontariusza lub pracownika Służb Informacyjnych.

  Osoba niepełnosprawna, wymagająca pomocy drugiej osoby (posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności):

  a) osoba na wózku inwalidzkim,

  b) osoba niewidoma,

  c) osoba niesłysząca,

  wykupująca bilet nabywa prawo do wprowadzenie asystenta osoby niepełnosprawnej.

  Przed wejściem osoba niepełnosprawna legitymuje się stosownym dokumentem o niepełnosprawności. W punkcie informacyjnym prowadzi się rejestr osobistego
  asystenta osoby niepełnosprawnej.

  Organizator przewidział szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w tym:

  – wydzielenie strefy umożliwiającej bezpieczne oglądanie występów

  – doświetlone strefy wejścia i wyjścia z terenu imprezy

  – poszerzone wejścia i wyjścia dla osób poruszających się na wózkach

  – materiały informacyjne nt. imprezy w wersji tekstowej

  – wolontariuszy służących pomocą w każdej chwili

  – utwardzoną nawierzchnię

  – toalety dla osób niepełnosprawnych

REKLAMACJE

 1. Wszelkiego rodzaju reklamacje, wnioski, uwagi i skargi, związane z przebiegiem Juwenaliów, należy składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia Juwenaliów. Stosowne pismo powinno zostać złożone lub wysłane za pośrednictwem poczty, na następujący adres: ul. Ogrodowa 4/3, 61-820 Poznań.
 2. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że uczestnictwo w Juwenaliach związane jest z przebywaniem w strefie wysokiego natężenie efektów świetlnych (światła stroboskopowe, światła laserowe) oraz głośnych dźwięków. Efekty te mogą w szczególności negatywnie oddziaływać na ośrodki słuchu, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsje. W razie wątpliwości związanych z możliwością uczestnictwa w Juwenaliach, zaleca się zasięgnięcia opinii lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu Uczestników, spowodowane wysokim natężeniem głośnych dźwięków oraz efektów świetlnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych Uczestników lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy jest uprawniony do dokonywania utrwalenia przebiegu Juwenaliów oraz wizerunków osób w nich uczestniczących, zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Zarejestrowany materiał podczas utrwalania przebiegu Juwenaliów, mogący stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenia dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Juwenaliów lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następowanie komisyjnie je niszczy.
 4. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 5. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Juwenaliów i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.juwenalia.poznan.pl, w punktach sprzedaży oraz przed wejściem na teren Juwenaliów.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 marca 2018 r.
Copyright © Juwenalia Poznań 2019
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań